8 oz White HDPE Modified Boston Round (Plastique) Bottle 24-410